Przewlekłość Postępowania

PORADY PRAWNE

PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Przewlekłość postępowań jest frustrująca dla stron postępowania oraz prowadzi do niepokoju i braku zaufania do systemu prawnego. W niektórych przypadkach przewlekłość postępowań może też prowadzić do nieuczciwości i nadużyć ze strony osób lub instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania. Aby zapobiegać przewlekłości postępowań, w wielu krajach istnieją przepisy, które określają maksymalne terminy trwania poszczególnych rodzajów postępowań oraz narzędzia służące do ich skrócenia. W Polskim systemie prawa stronom przysługuje prawo do ponaglenia organu oraz złożenia skargi na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania.

{{sekcja:tresc}}

JAK MOŻEMY POMÓC Z PRZEWLEKŁOŚCIĄ POSTĘPOWAŃ?

  • Bezczynność organu: stan, w którym organ prowadzący lub zobowiązany do prowadzenia postepowania nie podejmuje czynności zmierzających do załatwienia sprawy.
  • Przewlekłość postępowania: stan, w którym organ podejmuje czynności lecz mają one charakter pozorny i nie prowadzą do załatwienia sprawy w ustawowym terminie.
  • Ponaglenie: jeśli organ pozostaje w bezczynności lub postępowanie ma charakter przewlekły, stronie przysługuje prawo do jego ponaglenia: zwykle do organu wyższej instancji.
  • Rażące naruszenie prawa: rozstrzygając ponaglenie lub skargę na działalność bezczynnego organu, właściwy organ orzeka, czy doszło do naruszenia prawa i czy to naruszenie miało charakter rażący. Takie orzeczenie otwiera stronie możliwość dochodzenia odszkodowania.