Archiwa: Porady prawne

 • Jak można składać własne opinie co do inwestycji?

  Formalnym etapem postępowania, w którym można wyrazić własny głos, są konsultacje społeczne. Odbywają się one w przypadku inwestycji znacznie lub potencjalnie znaczenie oddziałujących na środowisko, w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowych. Takie konsultacje odbywają się na wczesnym etapie planowania, nawet na kilka lat przed rozpoczęciem budowy. Mieszkańcy nie są zawiadamiani osobiście, tylko poprzez obwieszczenia.…

 • Jak zwiększyć wartość nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia?

  Dla ustalenia wartości nieruchomości przyjmuje się jej stan na dzień wydania decyzji lokalizacyjnej, więc działania dokonane po tym dniu nie poprawią sytuacji jej właściciela. Należy zadbać o to dużo wcześniej. O wartości nieruchomości decydują jej cechy cenotwórcze, takie jak przeznaczenie, położenie, uzbrojenie, stan itp. Istnieją zatem pewne szanse na podniesienie wartości mienia, w zależności od…

 • Na jakie cele można dokonać wywłaszczenia nieruchomości?

  Zgodnie z Konstytucją RP, wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić wyłącznie na cel publiczny. Ustawa o gospodarce nieruchomościami precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Obejmuje ono m.in.: Cele publiczne a kwestia odpłatności Wywłaszczenie może być przeprowadzone wyłącznie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Oznacza to, że prywatne firmy nie mogą przejmować nieruchomości w drodze…

 • W jakim terminie odszkodowanie za nieruchomość zostanie mi wypłacone?

  Odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni odkąd decyzja określająca wartość odszkodowania stanie się ostateczna. Wcześniej musi zostać powołany rzeczoznawca, który sporządzi operat, strony muszą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem i musi im być przyznane prawo do wypowiedzenia się. Ostatecznie organ wyda decyzję, doręczy ją stronom i, jeśli żadna się nie odwoła, stwierdzi ostateczność. Zwykle…

 • Skąd mam wiedzieć, czy ustalona wartość nieruchomości jest właściwa?

  Niestety nie ma żadnych urzędowych cenników. Jedynym sposobem weryfikacji jest dokonanie wyceny przez innego uprawnionego rzeczoznawcę, najlepiej specjalizującego się w tego typu postępowaniach.

 • Kiedy przestaję być właścicielem nieruchomości objętej decyzją ZRID?

  Formalnie nieruchomość przechodzi na rzecz Skarbu Państwa / jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna. W większości przypadków, w których decyzja obejmuje wiele stron postępowania (przy dużych inwestycjach), przynajmniej jedna osoba się odwołuje. Odwołanie wywołuje skutki dla wszystkich wywłaszczonych. Decyzja taka stanie się ostateczna po rozpoznaniu odwołania przez organ wyższej…

 • Kiedy muszę opuścić nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi? Czy po przejściu prawa własności, czy po wypłacie odszkodowania?

  Niestety, w większości przypadków trzeba to uczynić dużo wcześniej. Większość inwestorów w toku postępowania korzysta z instrumentu „rygoru natychmiastowej wymagalności”. Jeśli decyzja jest takowym objęta, oznacza to, że inwestor może rozpocząć korzystanie z nieruchomości z dniem jej wydania. Wyjątkiem są nieruchomości zamieszkałe (mieszkania, domy) w przypadku, których inwestor musi wyznaczyć termin na wyprowadzkę nie krótszy…

 • Jaka będzie wysokość wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość odszkodowania?

  Za wywłaszczone nieruchomości powinno zostać wypłacone „słuszne odszkodowanie”. Jego wysokość określa w drodze decyzji administracyjnej właściwy organ (ten sam, który wydał decyzję wywłaszczeniową). Słuszne odszkodowanie powinno odzwierciedlać wartość rynkową nieruchomości. Ta zaś zależy min. od: przeznaczenia nieruchomości, położenia, cech cenotwórczych, stopnia zużycia budynków, zasiewów, nasadzeń. Nawet ta sama nieruchomość może zostać różnie wyceniona przez różnych…

 • Czy przysługuje mi prawo do zaliczki na poczet odszkodowania za wywłaszczenie?

  W większości specustaw ustawodawca przyznaje stronie prawo do zaliczki na poczet odszkodowania. Jej wysokość wynosi od 70 do 100 procent ustalonej kwoty. Zaliczka jest wypłacana w terminie 30 dni na wniosek strony. Aby ją wypłacić musi zostać wydana decyzja ustalająca wartość odszkodowania. Z prawa tego korzysta się, jeśli dochodzi do odwołania od decyzji.

 • Czy odszkodowanie za budowę drogi przewiduje również inne kwoty niż wartość nieruchomości?

  Ustawodawca przewiduje dwa dodatki do odszkodowania. Pierwszy z nich to premia motywacyjna za szybkie i dobrowolne wydanie nieruchomości. Jeśli zmieszczą się Państwo w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o decyzji wywłaszczeniowej, to odszkodowanie zostanie powiększone o 5 procent. W przypadku nieruchomości zamieszkałych (mieszkanie, dom) organ przyzna dodatkowo zryczałtowaną kwotę 10 000,00 złotych na koszt…

 • Czy odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia zostanie mi wypłacone przed opuszczeniem przeze mnie nieruchomości?

  W większości przypadków nieruchomość będą musieli Państwo opuścić przed wypłatą odszkodowania. Podstawą prawną do wydania nieruchomości jest decyzja ZRID ostateczna lub z rygorem natychmiastowej wymagalności. Szczególnie w tym drugim wypadku (który stał się już regułą postępowania) odszkodowanie zostanie wypłacone dużo później niż inwestor może rozpocząć korzystać z gruntu. Wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wymagalności…

 • Czy na wydanie domu mam 30 czy 120 dni?

  W przypadku nieruchomości zamieszkałej inwestor nie może żądać jej opuszczenia w terminie krótszym niż 120 dni. Dopiero wtedy będzie mógł zastosować środki przymusu. Jednak dla uzyskania pięcioprocentowej premii za dobrowolne wydanie nieruchomości, trzeba dochować terminu 30 dniowego.

 • Czy na skutek odwołania przyznane mi odszkodowanie może ulec obniżeniu?

  Taka sytuacja jest teoretycznie możliwa. Zdarza się rzadko i najczęściej na skutek błędów w prowadzeniu postępowania. Może się ona zdarzyć szczególnie, jeśli odwołamy się od decyzji, która ustala wartość odszkodowania na kwotę wyższą niż rynkowa.

 • Czy mogę się nie zgodzić na wywłaszczenie nieruchomości?

  Wydanie decyzji, na podstawie specustawy, zmieniającej właściciela nieruchomości jest aktem władzy państwowej. Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne nie wymaga zgody dotychczasowego właściciela. Jedyną możliwością zapobiegania jest odwołanie się od przedmiotowej decyzji do organu wyższego szczebla. Przesłanką odwołania nie może być jednak osobista niezgoda na stan faktyczny. Stanie się ono skuteczne tylko, jeśli wywłaszczenie dokonane zostało…

 • Czy mam jakiś wpływ na wysokość odszkodowania za działkę pod budowę drogi?

  Wysokość odszkodowania określa w drodze decyzji właściwy organ (ten sam, który wydał decyzję wywłaszczeniową). Decyzja wydawana jest na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Podstawowym dowodem w sprawie jest operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego pełniącego funkcję biegłego. Jako strona mają Państwo prawo do składania uwag i zarzutów do zebranego materiału, prawo do składania własnych wniosków…

 • Czy GDDKiA może doprowadzić do obniżenia przyznanego mi odszkodowania?

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest stroną postępowania w sprawach, w których budowane są drogi krajowe. Jako strona ma ona takie same prawa jak Państwo: może składać zarzuty, własne wnioski dowodowe oraz wnosić środki odwoławcze. Na skutek działań GDDKiA odszkodowanie faktycznie może zostać obniżone.

 • Czy cel wywłaszczenia (droga, lotnisko, zbiornik przeciwpowodziowy) wpływa na wartość odszkodowania?

  Może wpływać, ale nie musi. Znaczenie tutaj będzie miała tzw. zasada korzyści. Odszkodowanie jest ustalane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości, chyba że zmiana przeznaczenia powoduje wzrost wartości. Jeśli wywłaszczana jest nieruchomość budowlana bądź inwestycyjna, to zwykle takie jej przeznaczenie powoduje wyższą wartość. Wtedy nie ma znaczenia jaki cel ma do zrealizowania inwestor. W przypadku nieruchomości…

 • Czy broniąc swoich interesów w postępowaniu odszkodowawczym muszę ponosić koszty opłat sądowych?

  Ustalenie wartości odszkodowania następuje na drodze administracyjnej przed starostą lub wojewodą. Odwołanie składa się do organu wyższego szczebla, odpowiednio wojewody lub ministra. W tych postępowaniach nie ma opłat. Dopiero środki zaskarżenia decyzji organu drugiej instancji wnosi się do sądu administracyjnego, co wiąże się już z koniecznością ponoszenia opłat.

 • Co mogę zrobić z pozostałą po podziale częścią nieruchomości, która nie została wywłaszczona?

  Ustawodawca nakłada na inwestora obowiązek wykupu tzw. resztówek. Wykup resztówki następuje na wniosek strony. Resztówką jest taka część nieruchomości, powstała na skutek podziału, która nie może być wykorzystywana zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości.